Witryna stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Poznaj szczegóły w Polityce Cookies.
[Zamknij]
Oferta wydawnicza - Wydawnictwo IGSMiE PAN
Start » Czasopisma » Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ISSN 0304-520X
 Uwagi dla autorówIdź na górę strony
Redakcja przyjmuje oryginalne nigdzie nie publikowane artykuły o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi czasopisma. 
 
Objętość artykułu nie może przekraczać 10 stron maszynopisu.
 
Podpisaną Umowę wydawniczą należy przekazać (pocztą lub e-mailem) do Sekretarza Redakcji. W przypadku większej liczby autorów, dopuszcza się podpis autora wskazanego do korespondencji, który ponosi odpowiedzialność za ewentualne nierzetelności treści artykułu i oświadczeń.

Redakcja uznaje zgłoszenie artykułu do publikacji, jeśli otrzyma:

  • podpisane oświadczenie [wersja polska] [english version]doc_button zawierające przekazanie przez Autora/Autorów praw autorskich i majątkowych do artykułu.

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:

  • jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma, 
  • artykuł nie uzyska dwóch pozytywnych recenzji, 
  • artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości, 
  • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi. 
 Uwagi dla recenzentówIdź na górę strony

Uwagi dla recenzentów

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Recenzenci wybierani są przez Kolegium Redakcyjne i po uzyskaniu ich zgody na wykonanie recenzji, otrzymują pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.
 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

  • Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
  • W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora,
  • Redakcja realizuje model, w którym Autor/Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double–blind review process”); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji
  • Recenzent powinien zwrócić szczególną uwagę na oryginalność recenzowanego tekstu, a zauważone przejawy plagiatu powinny zostać opisane w recenzji i stanowić podstawę do rekomendowania odrzucenia publikacji;
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz do roku na stronie internetowej czasopisma podaje się do publicznej wiadomości listę recenzentów.
Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o niezwłoczne przygotowanie recenzji i przekazanie jej do Sekretarza Wydawnictwa.
 
Copyright © Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2013